Ochrana osobních údajů RBR SportConsult

Informace o správci osobních údajů

RBR SportConsult a.s., se sídlem Na Míčánce 33, Praha 6, 169 01, IČO: 25316770, akciová společnost zapsána pod spisovou značkou B 23697/MSPH u Městského soudu v Praze (dále jen "RBR SportConsult") tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

RBR SportConsult respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen "Nařízení"). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. RBR SportConsult proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci RBR SportConsult jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

RBR SportConsult Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, účasti na námi pořádané akci, školení, semináři. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se RBR SportConsult řídí zejména těmito zásadami:

a. RBR SportConsult provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

b. RBR SportConsult v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.

c. RBR SportConsult vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné.

d. RBR SportConsult dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů.

e. RBR SportConsult zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem.

f. RBR SportConsult zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje.

g. RBR SportConsult uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

h. RBR SportConsult zajišťuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.

i. RBR SportConsult provádí pravidelné posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

j. RBR SportConsult provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů.

k. RBR SportConsult umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů.

Co opravňuje RBR SportConsult ke zpracování údajů

RBR SportConsult je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

 • Splnění právních povinností. Zpracováváme Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

 • Souhlas. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, možného zapojení se do činnosti a akcí. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

 • Oprávněné zájmy. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na RBR SportConsult prostřednictvím e-mailu na kontaktní osobu Petru Škytovou [email protected] , a to včetně odhlášení se z databáze dárců, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely. 

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

RBR SportConsult zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

1 - rozsah

pro podpis online výzvy RBR SportConsult zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mail

 • telefon (je-li uveden)

 • adresa (je-li uvedena)

 • pohlaví (muž/žena) (je-li uvedeno)

2 - účel, právní základ

RBR SportConsult zpracovává osobní údajů a na základě souhlasu pro tyto účely:

 • zasílání žádostí o pomoc a podporu RBR SportConsult - finanční podpora a jiné možnosti spolupráce s RBR SportConsult.

Doba zpracování osobních údajů

RBR SportConsult zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 10 let). Po uplynutí této doby RBR SportConsult uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků RBR SportConsult).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje RBR SportConsult poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

Zdroj osobních údajů

RBR SportConsult získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

Způsob zpracování osobních údajů

RBR SportConsult zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými i manuálními prostředky.

Informování o poskytování osobních údajů třetím osobám, příjemci osobních údajů

RBR SportConsult může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů RBR SportConsult a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

RBR SportConsult  zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. RBR SportConsult zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které RBR SportConsult využívá při poskytování služeb a produktů (zejména účetní oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

 • dobrovolníci, zaměstnanci a smluvní partneři RBR SportConsult ve smyslu naplňování cílů RBR SportConsult.

 • Poskytovatel webhostingu WEBNODE AG (působí na trhu pod značkou Webnode) a další, jsou li v souladu s nároky GDPR.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době RBR SportConsult nevyužívá.

Automatizované rozhodování

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme službu Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. RBR SportConsult nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a RBR SportConsult; je povoleno právem použitelným pro RBR SportConsult za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

Práva subjektu údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům - subjekt je oprávněn požádat RBR SportConsult o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Právo odvolat souhlas - V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu [email protected]. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů - Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. RBR SportConsult je v takovém případě povinnen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádá-li subjekt RBR SportConsult, předá RBR SportConsult osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku - Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností RBR SportConsult týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat RBR SportConsult, aby mu poskytl vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je RBR SportConsult povinen shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). RBR SportConsult je povinen v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poslední revize: 24. 5 .2018

RBR SportConsult a.s.
Na Míčánce 33
169 01 Praha 6